Sirca Essere Pubblicato Su 3 Piattaforme Di Contenuti Superiore geliň? L'orientamento Da Esperto Di Semalt

Hil mazmunyna eýe bolmak, uly atlar tarapyndan metbugatda çap edilmegini isleýän ýeke-täk faktor däl, sebäbi giriş strategiýasy hem bolmaly. Esasanam Forbes, Huffington Post we Business Insider ýaly firmalary nyşana alsa, bäsdeşlik artýar. Neşirçiniň talaplary üýtgese-de kynlaşýar.

Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Frank Abagnale tarapyndan berlen strategiýa ýapyşsa , üstünlik gazanmak mümkinçiligi bar.

Pitch hemme zady aňladýar

Mazmunyň isleýän köp zady bolup biler, ýöne redaktorlar entek muny bilmeýärler. Muny özüne çekiji meýdançadan başlamak awtoryň özüne bagly. Iterazyjy, neşirýatçy we telekeçi Deýwid K. William, bir meýdançanyň diňe standartlar boýunça gowy bolman, redaktorlaryň her gün alýan köp bölegi sebäpli astronomiýa zerurdygyny aýtdy. Şeýle meýdança bolmaly:

  • Neşirçiniň wagtynyň takmynan 15-20 sekuntyny alýan gyzykly mowzuk.
  • Açyk we gysga ýazylan tekst.
  • Abraýly ses.
  • Meýdany ätiýaçlandyrmak üçin gowy saklanylýan blog.

Degişlilik we gymmatlyk meselesi

Iki tarap esasan okyjynyň zerurlyklaryndan gelip çykýar. Authorazyjy islendik myhman ýerini marka ösdürmäge mümkinçilik hökmünde görmeli, ýöne mazmuny öňe sürmeli däl. AdHere üçin Daniel Waczi, okyjy üçin möhüm bolan zady kesgitlemek üçin şahsyýetiň neşirini gözlemelidigini aýdýar. Redaktorlaryň ösdürýän mazmunyna ynanmak üçin bir sebäp bolmaly. Maksatly diňleýjiler hakda öwrenmek bilen, tendensiýalardan habardar bolmak we olar üçin möhüm bolan mazmuny hödürlemegi dowam etdirmek mümkin bolýar.

1. “Huffington Post” daky üýtgeşmeler

Neşir myhman blogçylary gowy görýär, ýöne 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda täze goşant goşanlar üçin penjiresini ýapdy. Seresaply merkezlere yzygiderli goşant goşýan Katrin Alfordyň adamlara ýüklemegine rugsat bereninden bäri platforma mazmunynyň köp bolmagy we mazmunynyň derrew peýda bolmagyna serediň. Writersazyjylaryň diňe näbelli arakesmede bolany üçin myhman ýazgysyny ýerleşdirip bilmejekdigini aňlatmaýar. Geljekde goşant goşýanlar indi jaý meýdançasynyň görnüşini ulanmalydyrlar.

2. Forbes ökde ýazyjylary gowy görýär

Forbes esasan mazmuny çap eden ýazyjylary alýar. Forbesiň yzygiderli goşant goşýan Jon Steiml neşiriň ýazgysy bolan we hepdede azyndan bir makala berip bilýän şahsyýetleri hasaplaýandygyny öňe sürýär. Forbes bilen habarlaşmak üçin sosial media ýa-da e-poçta ulanyp bolýar. Munuň nähili işleýändigini we özüne çekiji meýdançany nädip taýýarlamalydygyny öwrenmäge mümkinçilik berýän neşir bilen gatnaşyk gurmagyň bir usulydyr.

Kimdir biri öz meýdançasyndan razy bolsa, Forbes olardan ide@forbes.com e-poçta ibermegini soraýar.

3. Business Insider iň ýokary hilli isleýär

Neşir 60 milliondan gowrak okyjy bilen ýazyjy üçin uly tomaşaçy hödürleýär we diňe munuň üçin tejribe talap edýär. Teýlor Lorenz, BI goşant goşýanlaryň köpüsiniň dürli pudaklardan gelen hünärmenlerdigini düşündirýär. BI ähli potensial goşant goşanlardan, redaktorlaryň nämä garaşýandyklaryny bilmek üçin bar bolan materiallardan geçmegini soraýar.

Business Insider-de neşir edilen "bir gezeklik" almak gaty mümkin. Şeýle hem, ýazyjylar oňa hukugy bar bolsa, blogda asyl mazmuny kabul edýärler. Goşant goşanlar şahsyýetnamalary, poçta kategoriýasyny we ozal neşir edilen mazmuna baglanyşyk berýän mahaly goşantçylar@businessinsider.com saýtyna girýärler.

Netije

Esasy mazmuna täsir etmek üçin köp iş gerek. Adamlaryň şowuna düşüp, uly neşirçiler üçin işleýän wagtlary bolýar. Şeýle-de bolsa, ýol beýlekiler üçin uzyn bolsa-da, ahyrynda netijeler ähli tagallalara mynasyp. Blog gurmak we söwda markasyny ösdürmek we netijede her redaktoryň ädim ätmek bilen bu maksada ýetmek has mümkin bolýar.

mass gmail