Semalt: “Google Analytics” -den administrator traffigini süzmegiň ähmiýeti

Google Analytics-i barladyňyzmy we käbir näbelliligiň bolup geçýändigini gördüňizmi? Dogrusy, bu hemmämizde bolup geçýär, şonuň üçin bu zat üçin täze dälsiňiz. Web sahypamyzda käbir zatlary gurup, dizaýnyny ýa-da ýerleşişini üýtgedýän wagtlarymyz bolýar, ýöne netijeler garaşylşy ýaly däl. Bularyň hemmesi, girmegiňize we web sahypaňyzyň traffiginiň hiline täsir edip biler. Şeýle ýagdaýlarda, Google Analytics-den administrator traffigini süzmeli we bu dürli WordPress plaginlerini ulananyňyzda amala aşyrylyp bilner. Bir plugin ulanmasaňyz, şol zady el bilen etmeli bolarsyňyz. Google Analytics, IP adresiňizi aýyrsaňyz ýa-da gutapjyklaryň mazmuny boýunça traffigi aýyrsaňyz, traffigi süzmäge mümkinçilik berýär.

Köplenç birinji usul ikinji usuldan has gowy we giňişleýin hasaplanýar. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Lisa Mitçel, dinamiki döredilen IP adresleriňiz bar bolsa ýa-da noutbuk ýa-da kofe dükanynyň enjamyny ulanýan bolsaňyz, Google Analytics-de hasaba alynmagyňyzy bes etmeli diýýär. Bu usullaryň ikisiniň hem öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar we talaplaryňyza görä saýlanyp bilner.

IP adresiňizi aýyryň

Bu usul, Google Analytics-i has gowy görnüşde düzmäge mümkinçilik berýär. Bu, traffigiňyzyň hilini ýokarlandyrmaga kömek eder we belli bir IP adreslerinden ýa-da birnäçe IP-lerden görnüşleri almagy bes edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu diňe noutbuk ulananyňyzda we şol bir enjamdan sazlamalary düzetmäge taýyn bolanyňyzda edilip bilner. Ofise gitseňiz ýa-da öýüňiziň daşynda bolsaňyz, bu usul hiç hili peýda berip bilmez. Bu ýagdaýda ikinji usuly ulanmaga synanyşmaly. Belli bir IP-ler arkaly traffigi hasaba almazlyk üçin, traffigiňyzyň hilini has gowy analiz edip biljek ýörite süzgüçler döretmeli. Google Analytics hasabyňyza giriň we sagyň ýokarky burçundaky sazlamalar opsiýasyna basyň. Soňra täze süzgüç opsiýasyny basyp, süzgüçiň ady, süzgüçiň görnüşi, IP adresi we başgalar ýaly maglumatlary goşmaly.

Cookie Mazmuny boýunça traffigi aýyryň

Gutapjyk mazmuny bilen traffigi aýyrmaly we bu amalda gulplanmaýan süzgüçleri döretmeli. Bu usulyň zyýanly tarapy, bir gezekde bir IP adresi aýryp bilersiňiz we bu meseläni birden köp IP-de ýerine ýetirip bilmersiňiz. Mundan başga-da, bu usuly gurmazdan ozal gutapjyklaryňyzy arassalamak hökmandyr. Ilki bilen brauzerleriňize gutapjyklary goşjak faýllary döretmeli. Soňra HTML faýllaryny döretmeli we olary şu formatda goşmaly: filter-traffic.html. Indiki ädim, gözleg motorlaryna sahypaňyzyň mazmunyny belli bir wagt indekslemezligi tabşyrmakdyr. Bu möhüm ädim, sebäbi web sahypaňyzyň we umumy girýänleriň hilini üpjün eder. Ony aýyranyňyzdan soň, indiki ädim brauzeriňizdäki gutapjyklaryň sazlamalaryny düzeltmekdir. Netijede, JavaScript belligine yzarlaýyş kodlaryny goşmaly we soňra Google Analytics-de süzüp boljak üýtgeýänleri bellemeli.